Napenergia kapacitás a TOP  10 országban

20140408 napenergi akapacitas