A Concorde Alapkezelő zrt. által forgalomba hozandó Concorde Euró Pénzpiaci Befektetési Alap nyilvános ajánlattétele

A kibocsátó neve
Concorde Euró Pénzpiaci Befektetési Alap (Az Alap nevében az Alap kezelője, a Concorde Alapkezelő zrt. jár el.)
Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása
 Az Alapkezelő célja, hogy a forgalmazó cégeknél külföldi részvények adásvételét folytató befektetők az Alap Befektetési Jegyeinek megvásárlásával rövid távon be nem fektetett pénzük után banki látra szóló betét szintű hozamot érhessenek el. Ennek érdekében az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap nettó eszközértékének változékonysága a lehető legkisebb legyen, ezért az Alapkezelő az Alap vagyonát döntő részben rövid lejáratú európai pénzpiaci eszközökbe, állampapírokba, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, devizába, bankbetétbe, repo- és fordított repoügyletekbe, határidős deviza ügyletekbe, valamint az Alap vagyonát érintő kamatkockázat csökkentését szolgáló egyéb pénzpiaci eszközökbe fekteti.
Az értékesítésre kerülő Befektetési Jegyek:
 Értékesítésre kerül összesítve minimum 1 000 000 euró vagy legalább a jegyzés utolsó napján érvényes MNB EUR/HUF középárfolyamon átszámított 200 millió forint értékű névre szóló, dematerializált, egyenként 0,01 euró névértékű, visszaváltható Befektetési Jegy.   
Jegyzés helye:
Concorde Értékpapír Zrt. 1123 Budapest, Alkotás u. 50. alatt lévő irodájaNyitva tartás: 9-17 óráig
Jegyzési időszak:
2007. október 17-19.
Jegyzési ár:
A jegyzési ár Befektetési Jegyenként a névérték 100%-a.
Fizetés módja:
Átutalással, amit a jegyzéskor a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00158922-00300000 számú letéti számlára történő átutalással kell befizetni.
A jegyzés módja:
Jegyzéseket személyesen, illetve meghatalmazott útján lehet tenni a Concorde Értékpapír Zrt. 1123. Budapest, Alkotás u. 50. szám alatt lévő irodájában a pénztári órákban (a jegyzés időtartama alatt 9-17 óráig). A meghatalmazás történhet közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában. Egy meghatalmazott korlátlan mennyiségű meghatalmazót is képviselhet.A jegyzés csak akkor érvényes, ha a jegyzési időszak utolsó napján a jegyzés teljes ellenértéke a Letétkezelő e célból nyitott 12001008-00158922-00300000 számú letéti számlájára megérkezik. Az e feltétel hiányában érvénytelennek tekintett jegyzések vagy a jegyzés meghiúsulása miatt visszautasított jegyzések ellenértékét a jegyzési hely a Tpt. 253. paragrafus 2. pontjának megfelelően a jegyzés lezárását követő 5 napon belül levonás nélkül visszautalja arra a számlára, ahonnan az érkezett, illetve az ügyfél rendelkezése szerinti számlára. Ezen összegekre az eltelt időtartamra kamat nem jár.
Vásárlók köre
Az Alap jegyeit vásárlók köre nincs korlátozva.
A jegyzés feltétele:
 Forgalmazóval megkötött dematerializált értékpapírok nyilvántartására alkalmas értékpapírszámla vezetését magában foglaló Ügyfélszámla-szerződés.Az Alapkezelő a jegyzés során összesen minimum 100 millió darab Befektetési Jegyet ajánl fel. Amennyiben a befektetők a Befektetési Jegyekből 1.000.000 euró vagy a jegyzés utolsó napján érvényes MNB EUR/HUF középárfolyamon átszámított 200 millió forint értéknél kevesebbet jegyeznek, a jegyzés meghiúsul. Ebben az esetben a Forgalmazó a jegyzés céljából beérkező pénzt a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a befektetők számára visszafizeti. Ezen összegekre az eltelt időtartamra kamat nem jár.A kibocsátó a Befektetési Jegyekre korlátlan túljegyzést fogad el. 
Minimálisan jegyezhető mennyiség
Az egy befektető által jegyezhető Befektetési Jegyek minimális értéke 0,01.euró. 
A Tájékoztató megjelentetésének, illetve megtekintésének helye, ideje, módja
A Tpt 26. paragrafusa 3. (b) pontjának megfelelően a tájékoztató teljes szövegét a forgalomba hozatali eljárás kezdő időpontját megelőzően valamennyi forgalomba hozatali helyen, valamint a kibocsátó székhelyén közzé teszi.
A Befektetési Jegyekhez fűződő jogok
 A Befektetési Jegyek minden tulajdonosa:
jogosult arra, hogy az Alapkezelési Szabályzatban illetve a Forgalmazási Szerződésben meghatározottak szerint

 – a Forgalmazó pénztári óráiban – visszaváltsa a Befektetési Jegyeket vagy azok egy részét, a visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértéken, – jogosult arra, hogy az Alap megszűnése esetén az Alap végelszámolását követően fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévő Befektetési Jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelően részesedjen, – kérésére ingyenesen a rendelkezésére kell bocsátani az Alap féléves és éves tájékoztatóját, valamint az Alap legutolsó havi portfoliójelentését (a tájékoztatók, valamint a portfoliójelentés a Befektetési Jegy tulajdonosok rendelkezésére állnak az Alapkezelő, a Forgalmazó és a Letétkezelő irodáiban, – kérésére ingyenesen át kell adni, a jelen Tájékoztató, az Alap Kezelési Szabályzatának, és az Alapkezelő üzletszabályzatának mindenkor hatályos példányát, – jogosult rendkívüli tájékoztatásra, – jogosult a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben meghatározott egyéb jogok gyakorlására. 
Joghatóság, háttérszabályok
Az Alapkezelő és a befektetők között felmerülő esetleges jogviták során az Alapkezelő mindent elkövet a vita peren kívüli rendezésére. Amennyiben az egyeztetési eljárás nem vezet megegyezésre, abban az esetben a felek a Budapesti Értéktőzsde és a Budapesti Árutőzsde mellett működő Állandó Választott Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Az Alapok Letétkezelője és Forgalmazója tagja a Befektetővédelmi Alapnak.Az Tájékoztatóban foglaltakra és az Alap működésére a magyar jog és különösen  A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény az irányadó.
Forgalmazó
Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.)
Alapkezelő
Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.)
Letétkezelő
Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u 17.)Tájékoztató Tájékoztató